Administrare patrimoniu

Primaria Orasului Draganesti-Olt

Apartamentări, parcelări (dezlipiri, alipiri) imobile proprietatea statului român
Acte necesare: Cerere; extrase carte funciară, actualizate; 5 exemplare originale de documentaţii tehnice cadastrale; Certificat de urbanism (dezlipiri, alipiri); Achitarea taxei speciale de cadastru la ridicarea lucrării.

Atribuire teren tinerilor cu vârsta cuprinsă între 18 şi 35 de ani, pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, în baza Legii nr.15/2003
Acte necesare: Cerere tip; memoriu cu privire situaţia locativă; copia actului de identitate; copia certificatului de naştere; copia certificatului de căsătorie (după caz); copia certificatelor de naştere a copiilor (după caz); declaraţie pe propria răspundere;cazier judiciar; adeverinţă de la locul de muncă; adeverinţă de la facultate (după caz); dosar. Descarca CERERE TIP Atribuire teren tinerilor cu vârsta cuprinsă între 18 şi 35 de ani.pdf (516 KB) 

Închirieri terenuri agricole
Acte necesare: cerere; copia actului de identitate; copia cuponului de pensie; achitare preţ chirie (0,11 lei/mp pt. anul 2007). Important: Cererile se pot depune până în ultima zi a primului trimestru din anul în curs.

Prelungirea contractului de închiriere pentru spaţii cu altă destinaţie decât cea de locuinţă
Acte necesare: a) Pentru Societăţi comerciale, Societăţi pe acţiuni cerere; statutul societăţii cu modificările ulterioare (după caz); copie CUI; copie act de identitate al reprezentatului societăţii; actul de numire al reprezentantului societăţii; certificat constatator; cod IBAN; extras de carte funciară actualizat al spaţiului; dovada achitării chiriei la zi. b) Asociaţii familiale şi persoane fizice cerere; autorizaţie de funcţionare vizată pe anul în curs; certificat de înregistrare fiscală; copie act de identitate al reprezentatului societăţii; extras de carte funciară actualizat al spaţiului; cod IBAN; dovada achitării chiriei la zi. c) Instituţii publice, Autorităţi Agenţii Naţionale, Inspectorate Judeţene etc. cerere; copia actului în baza căreia s-a înfiinţat şi funcţionează instituţia, cu completările si modificările ulterioare; actul de numire al reprezentantului legal; copie a codului de înregistrare fiscală; copie act de identitate al reprezentatului societăţii; extras de carte funciară actualizat al spaţiului; cod IBAN; dovada achitării chiriei la zi. d) Partide Politice cerere; statut; hotărârea Tribunalului Bucureşti definitivă şi irevocabilă de înfiinţare a partidului; copie act de identitate al reprezentatului partidului; actul de numire a reprezentantului partidului; cod de înregistrare fiscală; extras de carte funciară actualizat al spaţiului; cod IBAN; dovada achitării chiriei la zi. e) Asociaţii, Fundaţii, Culte, etc. cerere; statut; Certificat de Înregistrare fiscală; Legea în baza căreia funcţionează, cu modificările ulterioare; copie act de identitate al reprezentatului; actul de numire al reprezentantului; extras de carte funciară actualizat al spaţiului; cod IBAN; dovada achitării chiriei la zi.

Concesionări de terenuri pentru extinderea construcţiilor, fără licitaţie publică
Acte necesare: Pentru persoane fizice: cerere; extras de carte funciară actualizat a terenului solicitat; extras de carte funciară actualizat a imobilului proprietate privată; certificat de urbanism; plan de situaţie; copia actului de identitate a solicitantului. Pentru persoane juridice: cerere; extras de carte funciară actualizat a terenului solicitat; extras de carte funciară actualizat a imobilului proprietate privată; certificat de urbanism; plan de situaţie; copia actului de identitate a reprezentantului societăţii; certificat constatator; Statut; copie CUI.

Transcrierea contractului de concesionare, încheiate în baza Legii nr.50/1991, republicată
Acte necesare: Pentru persoane fizice: cerere; copia contractului de vânzare cumpărare a construcţiei; extrasul de carte funciară actualizat; copia actului de identitate al cumpărătorului construcţiei. Pentru persoane juridice: cerere; copia contractului de vânzare cumpărare a construcţiei; extrasul de carte funciară actualizat; copia actului de identitate a cumpărătorului construcţiei; Statul; Copie CUI; copie act de identitate al reprezentatului societăţii.

Transmiterea în folosinţă gratuită a terenului pentru culte religioase, asociaţii, fundaţii
Acte necesare: cerere; extras de carte funciară actualizat a terenului solicitat; Certificat de urbanism; Statut/Act constitutiv; plan de situaţie.

Ieşiri din indiviziune
Acte necesare: cerere; extras de carte funciară actualizat; raport de evaluare al imobilului întocmit de un expert evaluator ANEVAR; plan de situaţie.

Acceptări donaţii
Acte necesare: cerere; extrase de carte funciară actualizate ale imobilelor; plan de situaţie

Schimburi de imobile
Acte necesare: cerere; extrase de carte funciară actualizate ale imobilelor; Certificat de urbanism pentru ambele terenuri; raport de evaluare al imobilelor întocmit de un expert evaluator ANEVAR; plan de situaţie.

Cumpărarea locuinţei construită din fondurile Statului Român în baza Legii nr.85/1992
Acte necesare: Cerere tip; Copia Contractului de închiriere vizat de Serviciul Fond Locativ din cadrul Primariei; Copia actului de identitate a titularului contractului de închiriere (ambii soţi dacă e cazul); Dovada de plată a chiriei la zi (viză pe contract); Extras de Carte funciară actualizat; Copia colii de carte funciară; Declaraţie notarială prin care cumpărătorul declară că atât el cât nici membrii familiei, aşa cum este definită familia în Legea nr.85/1992, republicată, nu deţin cu chirie sau în proprietate altă locuinţă construită din fondurile statului, şi nu au înstrăinat după 01.01.1990 o locuinţă proprietate personală în localitatea de domiciliu; Releveul locuinţei; Plan de situaţie; Dosar plic. Descarca CERERE TIP Cumpărarea locuinţei construită din fondurile Statului Român.pdf (556 KB)

Cumpărarea locuinţei şi anexelor aflate în proprietatea statului, altele decât cele executate din fondurile statului sau prin sprijinul statului cu credite şi execuţie în baza Legii nr.112/1995
Acte necesare: Cerere tip; Copia Contractului de închiriere vizat de Serviciul Fond Locativ din cadrul Primariei; Copia actului de identitate a titularului contractului de închiriere (ambii soţi dacă e cazul); Dovada de plată a chiriei la zi (viză pe contract); Extras de Carte funciară actualizat; Copia colii de carte funciară; Declaraţie notarială a ambilor soţi (făcută şi în numele copiilor minori) din care să rezulte că nu deţin, nu au dobândit şi nu au înstrăinat după 01.01.1990 o locuinţă proprietate personală în localitatea de domiciliu; Releveul locuinţei; Plan de situaţie; Dosar plic. IMPORTANT Conform prevederilor art.6 din HGR nr.20/1996, republicată – pentru aprobarea Normelor Metodologice privind aplicarea Legii nr.112/1995 pentru reglementarea situaţiei juridice a unor imobile cu destinaţia de locuinţe trecute în proprietatea statului nu este posibilă vânzarea locuinţelor pentru locatarii care au contracte de închiriere valabil încheiate, după data apariţiei Legii nr.112/1995, respectiv 27.01.1996. Descarca CERERE TIP Cumpărarea locuinţei şi anexelor aflate în proprietatea statului, altele decât cele executate din fondurile statului sau prin sprijinul statului cu credite şi execuţie.pdf (557 KB)

Eliberare adeverinţă pentru corectare adresă, notare adresă, modificare componenţă apartament, corectare suprafaţă teren pentru imobilele proprietatea statului român
Acte necesare: Cerere; extras de carte funciară actualizat; copia contractului de vânzare cumpărare (după caz).

Concesionarea, vânzarea sau închirierea terenurilor aparţinând unităţilor administrativ-teritoriale, către societăţi comerciale privatizate în baza HGR nr.577/2002
Acte necesare: memoriu privind justificarea folosinţei terenului; împuternicirea acordată persoanei care reprezintă investitorul la negociere, dacă este cazul; copii de pe certificatul de înmatriculare eliberat de oficiul registrului comerţului, de pe actul constitutiv, actele adiţionale relevante şi de pe certificatul de înregistrare fiscală; scrisoare de bonitate financiară, eliberată de o societate bancară română; certificat de atestare fiscală eliberat de organul fiscal competent; declaraţie pe propria răspundere că nu se află în reorganizare judiciară sau în faliment; certificat de plată a impozitelor şi taxelor locale; plan de situaţie avizat de OCPI cu stabilire POT şi CUT; Identificarea terenului conform CF sau lucrarea de alipire-dezlipire necesară avizată de OCPI; extras de Carte funciară actualizat.

Predare imobile în baza dispoziţiilor emise în Baza Legii nr.10/2001 /pe bază de sentinţe judecătoreşti / în urma licitaţilor publice de vânzare
Acte necesare: cerere; dispoziţia Primarului referitoare la aplicarea prevederilor Legii nr.10/2001; extrase de Carte funciară cu publicitatea imobiliară efectuată pentru Dispoziţia Primarului; copia sentinţei investită definitivă şi irevocabilă (după caz); extras de Carte funciară cu publicitatea imobiliară efectuată pentru sentinţă (după caz).