Direcţia Venituri - Facilitati

Primăria Oraşului Drăgăneşti-Olt

1. Persoane cu handicap grav sau accentuat și persoane încadrate în grad I de invaliditate, respectiv reprezentanții legali ai minorilor cu handicap grav sau accentuat și ai minorilor încadrați în grad I de invaliditate:

 • cerere tip - descarcă aici
 • Copie buletin/carte de identitate a solicitantului (soţ şi soţie);
 • Extras CF original, actualizat al imobilului (nu mai vechi de 30 de zile);
 • Certificat de persoană cu handicap adult/minor;
 • CIV (cartea de identitate a autovehiculului);
 • Talon (certificat de înmatriculare);
 • Certificat de naştere minor;
 • Certificat de casătorie.

2. Veterani de război, a văduvelor de război și a văduvelor nerecăsătorite ale veteranilor de război:

 • cerere tip - descarcă aici
 • Buletin/carte de identitate a solicitantului (soţ şi soţie);
 • Extras de Carte funciară, actualizat al imobilelor/terenurilor intravilane/extravilane;
 • Legitimaţie de veteran de război/văduvă de război sau văduve necăsătorite ale veteranilor de război;
 • CIV (cartea de identitate a autovehiculului);
 • Talon (certificat de înmatriculare).

3. Persoane prevăzute la art.1 al Decretului – lege nr.118/1990 privind acodarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările şi completările ulterioare şi persoane prevăzute la art.1 din O.G. nr.105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice:

 • cerere tip - descarcă aici
 • Buletin/carte de identitate a solicitantului (soţ şi soţie);
 • Certificat de căsătorie;
 • Extras de Carte funciară, actualizat al imobilului/terenului extravilan;
 • Hotărâre privind acordarea unor drepturi prevăzute la art.1 al Decretului – lege nr.118/1990, cu modificările şi completările ulterioare şi art.1 din O.G. nr.105/1999, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.189/2000, cu modificările şi completările ulterioare;
 • CIV (cartea de identitate a autovehiculului);
 • Talon (certificat de înmatriculare).

4. Persoane prevăzute în Legea recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004:

 • cerere tip - descarcă aici
 • act de identitate soţ/soţie;
 • certificat de căsătorie;
 • certificat de revoluţionar;
 • declaraţie pe proprie răspundere a proprietarului clădirii că în clădire nu se desfăşoare activităţi economice, nu se obţin venituri din închiriere;
 • extras de carte funciară, nu mai vechi de 30 de zile.

5. Facilităţi la plata impozitului pe clădiri și teren pentru organizații nonprofit, folosite exclusiv pentru activitățile fără scop lucrativ:

 • cerere tip - descarcă aici
 • statutul organizației;
 • memoriu de activitate al organizației;
 • declarație că în clădirile/terenul pentru care se solicită scutirea se desfășoară activități fără scop lucrativ;
 • alte documente considerate relevante în susţinerea cererii.

6. Facilități la plata impozitului pentru clădirile și terenul aferent clădirilor utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de către asociațiile și fundațiile acreditate ca furnizori de servicii sociale:

 • cerere tip - descarcă aici
 • actul de înființare al asociației sau fundației;
 • statutul asociației/fundației;
 • certificatul de acreditare ca furnizor de servicii sociale al asociației sau fundației;
 • memoriu de activitate;
 • raportul de monitorizare din cadrul celei mai recente misiuni de inspecţie, întocmit de inspectorii sociali;
 • extras de carte funciară, nu mai vechi de 30 de zile.

7. Facilități la plata impozitului pentru clădirile și teren restituite potrivit art.16 din Legea nr.10/2001 privind regimul juridic al umor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicată:

 • cerere tip - descarcă aici
 • copie buletin/carte de identitate a solicitantului;
 • documentul de restituire a clădirii și terenului;
 • contractul de închiriere din care rezultă că în clădire se menține afectațiunea de interes public;
 • extras de carte funciară, nu mai vechi de 30 de zile.

8. Facilități la plata impozitului pentru clădirile și teren restituite potrivit art. 1 alin.(5) din O.U.G. nr.83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au aparținut comunităților cetățenilor aparținând minorităților naționale din România, republicată:

 • cerere tip - descarcă aici
 • copie buletin/carte de identitate a solicitantului (soţ şi soţie);
 • documentul de restituire a clădirii și terenului;
 • contractul de închiriere din care rezultă că în clădire se menține afectațiunea de interes public;
 • extras de carte funciară, nu mai vechi de 30 de zile.

9. Facilități la plata impozitului pentru clădirile și teren retrocedate potrivit art. 1 alin.(10) din O.U.G. nr.94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparținut cultelor religioase din România, republicată:

 • cerere tip - descarcă aici
 • copie cod unic de înregistrare;
 • documentul de restituire a clădirii și terenului;
 • contractul de închiriere din care rezultă că în clădire se menține afectațiunea de interes public;
 • extras de carte funciară, nu mai vechi de 30 de zile.

10. Facilități impozit clădiri și teren pentru imobile afectate de calamități naturale:

 • cerere tip - descarcă aici
 • extras de Carte funciară, actualizat al imobilului;
 • copie B.I./C.I.

11. Facilităţi fiscale la plata impozitului pentru clădirile la care s-au realizat lucrări în condiţiile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, actualizată:

 • cerere tip - descarcă aici
 • copie buletin/ carte de identitate a solicitantului;
 • Extras CF actualizat al imobilului;
 • nota tehnică de constatare, încheiată în condițiile legii;
 • autorizaţia de construire sau avizul tehnic prealabil al arhitectului-şef, după caz;
 • procesul - verbal de recepţie la terminarea lucrărilor din care să rezulte că s-au realizat lucrările consemnate în nota tehnică de constatare.

12. Facilităţi fiscale la plata impozitului /taxei pentru clădirile la care s-au realizat lucrări în condiţiile Legii nr. 153/2011 privind măsuri de creştere a calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor, cu modificările şi completările ulterioare:

 • cerere tip - descarcă aici
 • copie buletin/ carte de identitate a solicitantului;
 • Extras CF actualizat al imobilului;
 • nota tehnică de constatare, încheiată în condițiile legii;
 • autorizaţia de construire sau avizul tehnic prealabil al arhitectului-şef, după caz;
 • procesul - verbal de recepţie la terminarea lucrărilor din care să rezulte că s-au realizat lucrările consemnate în nota tehnică de constatare.