Direcţia Venituri - Persoane Fizice

Primăria Oraşului Drăgăneşti-Olt

Declaraţia de impunere pentru stabilirea impozitului/taxei pe clădiri:

1. În cazul dobândirii/înstrăinării cladirilor rezidentiale:

 • declaraţia fiscala – descarca Model;
 • actul de identitate, în original şi copie conforma cu originalul;
 • actul de dobândire/înstrăinare, în original şi copie conforma cu originalul;
 • autorizaţie de construire/demolare, în original şi copie (in cazul cladirilor nou construite/demolate);
 • proces – verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, în original şi copie ( in cazul cladirilor nou construite/demolate);
 • adeverinta eliberată la recepţionarea lucrării de către Serviciul Cadastru, Evidenţă Constructii, original şi copie conforma cu originalul;
 • planul imobilului ( R.L.V., schiţă apartamentare) din care să rezulte suprafaţa construită desfăşurată a construcţiilor, cu excepţia apartamentelor situate la bloc, în original şi copie;
 • plan pentru fiecare nivel construit, în original şi copie conforma cu originalul;
 • certificatul de performanţă energetică, în original şi copie conforma cu originalul.

2. În cazul dobândirii/înstrăinării cladirilor nerezidentiale si/sau mixte:

 • declaraţia fiscala – descarca Model;
 • actul de identitate, în original şi copie conforma cu originalul;
 • actul de dobândire/înstrăinare, în original şi copie conforma cu originalul;
 • contractul de comodat, inchiriere, autorizatia de construire si/sau desfiintare, dupa caz, privind schimbarea destinatiei cladirii;
 • raportul de evaluare, daca in acesta sunt evidentiate distinct suprafetele folosite in scop rezidential si nerezidential;
 • planul imobilului ( R.L.V., schiţă apartamentare) din care să rezulte suprafaţa construită desfăşurată a construcţiilor, cu excepţia apartamentelor situate la bloc, în original şi copie;

Declaraţia de impunere pentru stabilirea impozitului/taxei pe terenul intravilan/extravilan:

 • declaraţia de impunere - descarca Model;
 • actul de identitate, în original şi copie conforma cu originalul;
 • actului de dobândire/înstrăinare, în original şi copie conforma cu originalul;
 • declaraţie de impunere pentru stabilirea impozitului pe teren, înregistrată la registrul agricol.

Declaraţie de impunere pentru ocuparea domeniului public:

 • declaraţie privind ocuparea domeniului public, descarca Model;
 • actul de identitate, în original şi copie;
 • acord/aviz pentru ocuparea domeniului public, în original şi copie;
 • cerere de fiscalizare ( în cazul afişelor şi fluturaşilor).

Declaraţia de impunere pentru stabilirea impozitului/taxei pe terenul transformat din extravilan în intravilan:

 • declaraţie de impunere tip - descarca Model;
 • actul de identitate, în original şi copie conforma cu originalul;
 • actul de dobândire/înstrăinare, în original şi copie conforma cu originalul;
 • declaraţie de impunere pentru stabilirea impozitului pe teren, înregistrată la registrul agricol, în original;
 • adeverinţă eliberată de către Serviciul Cadastru şi Agricultură al Primăriei (din care să rezulte adresa unde este situat terenul transformat în intravilan), în original şi copie.

Declaraţie de impunere pentru stabilirea impozitului asupra mijloacelor de transport (în cazul dobândirii/înstrăinării mijloacelor de transport sau schimb de domiciliu):

 • declaraţia fiscala Model 1, Model 2, Model 3.
 • fişă de înmatriculare/radiere (daca este cazul);
 • fişă de înmatriculare/radiere vizată în localitatea de unde se radiază mijlocul auto, însoţită de certificatul de atestare fiscală;
 • actul de identitate al declarantului în original şi/sau copie conforma cu originalul;
 • actul de identitate al cumpărătorului in original sau copie conforma cu originalul;
 • cod unic de înregistrare (pentru persoanele fizice autorizate), în original şi copie;
 • actul de dobândire/înstrăinare in 5 exemplare în original;
 • cartea de identitate a autovehiculului, în original şi copie conforma cu originalul;
 • talon (în cazul radierii), cu menţiunea înstrăinat către cumpărător, în original şi copie conforma cu originalul;
 • certificatul de atestare fiscală (în cazul dobândirii), în original şi copie conforma cu originalul.

Declaraţie de impunere privind stabilirea taxei, pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate, pentru firma instalată la locul exercitării activităţii precum şi a taxei pentru servicii de reclamă şi publicitate:

 • declaraţie de impunere Model
 • actul de identitate, în original şi copie ;
 • cod unic de înregistrare (pentru persoanele fizice autorizate ), în original şi copie;
 • autorizaţia de construire, în original şi copie;
 • declaratia fiscala Model 014 precum si contractul de prestări servicii in original si copie, în cazul taxei pentru servicii de reclamă şi publicitate realizate în baza unui contract sau a unui alt fel de înţelegere încheiată cu altă persoană.

Cerere pentru înregistrarea/ vizarea abonamentelor şi a biletelor de intrare la spectacole, respectiv decont lunar pentru stabilirea impozitului pe spectacole:

 • cerere tip Model;
 • factura de tipărire a biletelor/abonamentelor, în original şi copie;
 • cod unic de înregistrare (pentru persoanele fizice autorizate), în original şi copie;
 • prezentarea biletelor în vederea fiscalizării;
 • decont lunar Model

Pentru eliberarea certificatului fiscal la persoane fizice:

 • cerere tip Model;
 • actulul de identitate a titularului/proprietarului imobilului, în original şi copie conforma cu originalul;
 • cod unic de înregistrare (pentru persoanele fizice autorizate ), în original şi copie conforma cu originalul;
 • actul de împuternicire, în original sau în copie legalizată pentru persoanele care solicită certificatul în numele altei persoane;
 • solicitarea în scris notarului,respectiv a împuternicitului acestuia, conform delegării date de către contribuabil;
 • certificatul de deces al proprietarului imobilului în cazul certificatelor solicitate pentru moşteniri/succesiuni, în original şi copie conforma cu originalul;
 • certificatul de calitate de moştenitor, în original şi copie conforma cu originalul;
 • certificatul de nastere /casatorie al succesorului (daca este cazul).