Direcţia venituri - Persoane Juridice

Primăria Oraşului Drăgăneşti-Olt

1. DECLARAȚIA FISCALĂ PENTRU STABILIREA IMPOZITULUI/TAXEI PE CLĂDIRI:

a. Pentru clădirile rezidențiale/nerezidențiale în cazul dobândirii/înstrăinării

 • Declarația - Model;
 • Copia actului de dobândire/înstrăinare - certificată de conformitate cu originalul;
 • Copie Cod unic de înregistrare;
 • Nota contabilă cu valoare înregistrată în contabilitate a imobilului dobândit/înstrăinat;
 • Împuternicirea din partea societății pentru delegat
 • Copie act identitate pentru pesoana delegată

b. Pentru clădirile rezidențiale/nerezidențiale în cazul clădirilor nou construite

 • Declarația - Model;
 • Procesul verbal de recepție semnat de un reprezentant al Primăriei – Serviciul Cadastru, Evidență Construcții;
 • Autorizația de construire;
 • Adeverința eliberată de Primăria Draganesti – Serviciul Cadastru Evidență Construcții
 • Nota contabilă cu valoare înregistrată în contabilitate a imobilului;
 • Împuternicirea din partea societății pentru delegat
 • Copie act identitate pentru pesoana delegată

c. Pentru depunerea reevaluărilor

 • Declarația - Model;
 • Raportul de reevaluare întocmit de un evaluator autorizat;
 • Dovada prin care se atesta faptul că rezultatele reevaluării au fost înregistrate în baza de date cuprinzând valorile impozabile ale clădirilor, gestionată de ANEVAR
 • extras de carte funciară actualizat;
 • Lista de inventar a bunurilor imobile;
 • Împuternicirea din partea societății pentru delegat
 • Copie act identitate pentru pesoana delegată 

2. DECLARAȚIA FISCALĂ PENTRU STABILIREA IMPOZITULUI/TAXEI PE TEREN:

 • Declarația – Model;
 • Copia actului de dobândire/înstrăinare - certificată de conformitate cu originalul;
 • Copie Cod unic de înregistrare;
 • Nota contabilă cu valoare înregistrată în contabilitate a imobilului dobândit/înstrăinat;
 • Împuternicirea din partea societății pentru delegat
 • Copie act identitate pentru pesoana delegată

Adeverință de certificare adresă eliberată de Serviciul Cadastru, Evidență Construcții pentru terenurile situate în intravilan care nu au specificată adresa în contractul de vânzare-cumpărare sau în extrasul de carte funciară

În cazul terenurilor situate în intravilan, înregistrate în registrul agricol la altă categorie decât cea de curți/construcții:

 • Declarația – Model cu viza Serviciului Agricol;
 • Copie statut;
 • Ultima balanță de verificare;
 • Copie Cod unic de înregistrare;
 • Împuternicirea din partea societății pentru delegat
 • Copie act identitate pentru pesoana delegată

3. DECLARAȚIA FISCALĂ PENTRU STABILIREA IMPOZITULUI/TAXEI PE MIJLOCELE DE TRANSPORT:

 • Declarația – Model – pentru autovehiculele cu masa totală autorizată sub 12 tone;
 • Declarația - Model – pentru autovehiculele de transport marfă cu masa totală autorizată de peste 12 tone;
 • Declarația - Model – pentru mijloacele de transport pe apă;
 • Actul de dobândire/înstrăinare – 5 exemplare – Model sau factura fiscală;
 • Copie Cod unic de înregistrare;
 • Copie Carte de identitate a autovehiculului – certificată de conformitate cu originalul;
 • Copie talon (în cazul radierii) - certificată de conformitate cu originalul;
 • Împuternicirea din partea societății pentru delegat
 • Copie act identitate pentru pesoana delegată

4. Pentru eliberarea certificatului de atestare fiscală

 • Cerere – Model
 • Lista de inventar a bunurilor imobile la 31 decembrie a anului anterior depunerii cererii;
 • Ultima balanță de verificare
 • Copie buletin pentru persoana delegată;
 • Împuternicirea societății în vederea obținerii certificatului de atestare fiscală;

5. Declarația de impunere pentru ocuparea domeniului public

 • Declarația privind stabilirea impozitelor și taxelor locale - Model;
 • Avizul Arhitectului șef sau acordul primarului/viceprimarului (după caz);
 • Cererea de fiscalizare (în cazul afișelor sau fluturașilor)
 • Împuternicirea din partea societății pentru delegat
 • Copie act identitate pentru pesoana delegată

6. Cerere pentru înregistrarea/ vizarea abonamentelor şi a biletelor de intrare la spectacole

 • cerere tip - Model;
 • copia facturii de tipărire a biletelor/abonamentelor;
 • prezentarea biletelor în vederea fiscalizării;
 • Împuternicirea din partea societății pentru delegat
 • Copie act identitate pentru pesoana delegată

7. Declaratie decont privind sumele încasate din impozitul pe spectacole

 • Decontul pentru impozitul pe spectacole - Model
 • Împuternicirea din partea societății pentru delegat
 • Copie act identitate pentru pesoana delegată

8. Declaraţie fiscală pentru stabilirea taxei pentru servicii de reclamă şi publicitate

 • Declarația - Model;
 • Copie contracte de publicitate în vigoare, încheiate între societatea prestatoare și beneficiarii serviciilor de reclamă și publicitate
 • Împuternicirea din partea societății pentru delegat
 • Copie act identitate pentru pesoana delegată

9. Declarație fiscală pentru stabilirea taxei pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate

 • Declarație – Model;
 • Copia autorizației de construire - certificată de conformitate cu originalul;
 • Documentul de dobândire al panoului sau structurii de afișaj;
 • Împuternicirea din partea societății pentru delegat;
 • Copie act identitate pentru pesoana delegată