Secretar

Jidovu Laurentiu-Adrian

Informatii personale:
Nume: Jidovu Laurentiu-Adrian
Data nasterii: 27 februarie 1981
Locul nasterii: Draganesti-Olt, Judetul Olt
Starea civila: casatorit, 1 copil
Religie: Ortodoxa
Nationalitatea: româna
Cetatenia: româna

Educatie si formare:
2000 - Liceul teoretic „Tudor Vladimirescu” - Draganesti - Olt - Atestat ajutor programator - eliberat de Ministerul Invatamantului
2000 - 2004 - Universitatea de Vest Timisoara - Facultatea de Drept - Licentiat in stiinte juridice
2007 - Centrul de Consultanta si Management al Proiectelor EUROPROJECT Slatina - Managementul proiectelor

Experienta profesionala:
Febr. 2006 - 31.07.2011 - AVOCAT in cadrul Baroului Olt

Competente:
Stabilirea unei teme de proiect
Estimarea si asigurarea resurselor
Managementul contractelor
Identificarea si controlul riscurilor
Managementul echipei de proiect si a implementarii
Utilizare Windows, Microsoft Office, Internet, Pascal si Fox Pro


Atributiile secretarului:

Extras din Legea nr. 215 din 23 aprilie 2001 - a administratiei publice locale - republicata
Art. 117. Secretarul unitatii administrativ-teritoriale indeplineste, in conditiile legii, urmatoarele atributii:
a) avizeaza, pentru legalitate, dispozitiile primarului si ale presedintelui consiliului judetean, hotararile consiliului local, respectiv ale consiliului judetean;
b) participa la sedintele consiliului local, respectiv ale consiliului judetean;
c) asigura gestionarea procedurilor administrative privind relatia dintre consiliul local si primar, respectiv consiliul judetean si presedintele acestuia, precum si intre acestia si prefect;
d) organizeaza arhiva si evidenta statistica a hotararilor consiliului local si a dispozitiilor primarului, respectiv a hotararilor consiliului judetean si a dispozitiilor presedintelui consiliului judetean;
e) asigura transparenta si comunicarea catre autoritatile, institutiile publice si persoanele interesate a actelor prevazute la lit. a), in conditiile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificarile si completarile ulterioare;
f) asigura procedurile de convocare a consiliului local, respectiv a consiliului judetean, si efectuarea lucrarilor de secretariat, comunica ordinea de zi, intocmeste procesul-verbal al sedintelor consiliului local, respectiv ale consiliului judetean, si redacteaza hotararile consiliului local, respectiv ale consiliului judetean;
g) pregateste lucrarile supuse dezbaterii consiliului local, respectiv a consiliului judetean, si comisiilor de specialitate ale acestuia;
h) alte atributii prevazute de lege sau insarcinari date de consiliul local, de primar, de consiliul judetean sau de presedintele consiliului judetean, dupa caz.
Art. 48. - (1) Secretarul unitatii administrativ-teritoriale nu va contrasemna hotararea in cazul in care considera ca aceasta este ilegala. In acest caz, va depune in scris si va expune consiliului local opinia sa motivata, care va fi consemnata in procesul-verbal al sedintei.
(2) Secretarul unitatii administrativ-teritoriale va comunica hotararile consiliului local primarului si prefectului de indata, dar nu mai tarziu de 10 zile lucratoare de la data adoptarii.
(3) Comunicarea, insotita de eventualele obiectii cu privire la legalitate, se face in scris de catre secretar si va fi inregistrata intr-un registru special destinat acestui scop.
Art. 65. - Atributiile de ofiter de stare civila si de autoritate tutelara pot fi delegate si secretarului unitatii administrativ-teritoriale sau altor functionari publici din aparatul de specialitate cu competente in acest domeniu, potrivit legii.